gianggmpc 1270 -3
Vodoi1 1692 +3

Kiểu: Cờ úp, 4 ngày trước

35 nước, 3 phút : 02 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết