Vodoi1 1695 +3
gianggmpc 1267 -3

Kiểu: Cờ úp, 2 ngày trước

64 nước, 5 phút : 37 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua