Vinalife 1629 +11
NotBad 1527 -11

Kiểu: Cờ úp, hôm qua

60 nước, 6 phút : 11 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết