Vinalife 1640 -21
NotBad 1516 +21

Kiểu: Cờ úp, hôm qua

89 nước, 15 phút : 47 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết