NotBad 1537 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, hôm qua

51 nước, 6 phút : 10 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết