Kiểu: Cờ úp, 18/10/2020

2 nước, 0 phút : 55 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ