thang9999 1631 +12
NotBad 1546 -12

Kiểu: Cờ úp, hôm qua

94 nước, 12 phút : 21 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết