thang9999 1654 +10
NotBad 1523 -10

Kiểu: Cờ úp, hôm qua

62 nước, 8 phút : 16 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết