thang9999 1661 +10
NotBad 1516 -10

Kiểu: Cờ úp, hôm qua

18 nước, 1 phút : 31 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết