Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 18/10/2020

16 nước, 2 phút : 06 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết