NotBad 1497 -21
51010 1376 +21

Kiểu: Cờ úp, hôm qua

73 nước, 6 phút : 53 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết