NotBad 1476 -21

Kiểu: Cờ úp, hôm qua

47 nước, 9 phút : 09 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ