NotBad 1455 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, hôm qua

65 nước, 6 phút : 27 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua