Quân đen 0 0
NotBad 1455 0

Kiểu: Cờ úp, hôm qua

48 nước, 3 phút : 09 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết