NotBad 1455 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, hôm qua

43 nước, 3 phút : 30 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua