gianggmpc 1264 -11
SizeMax 1371 +11

Kiểu: Cờ úp, hôm qua

67 nước, 11 phút : 26 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết