SizeMax 1382 +10
gianggmpc 1253 -10

Kiểu: Cờ úp, hôm qua

46 nước, 5 phút : 17 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua