Kiểu: Cờ úp, 19/10/2020

12 nước, 1 phút : 48 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ