Kiểu: Cờ úp, 19/10/2020

85 nước, 10 phút : 27 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua