Kiểu: Cờ úp, 19/10/2020

54 nước, 6 phút : 25 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua