Kiểu: Cờ úp, 19/10/2020

62 nước, 8 phút : 41 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ