ychime 1614 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 31/10/2020

18 nước, 3 phút : 49 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ