ychime 1451 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 31/10/2020

77 nước, 10 phút : 26 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua