ychime 1451 +16
Simon.Sr 1444 -16

Kiểu: Cờ úp, 31/10/2020

52 nước, 6 phút : 12 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết