Simon.Sr 1428 -14
ychime 1467 +14

Kiểu: Cờ úp, 31/10/2020

15 nước, 2 phút : 23 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ