ychime 1480 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 31/10/2020

28 nước, 5 phút : 14 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết