ychime 1480 -21
tbinhhue 1373 +21

Kiểu: Cờ úp, 31/10/2020

61 nước, 11 phút : 14 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua