tbinhhue 1394 -13
ychime 1459 +13

Kiểu: Cờ úp, 31/10/2020

51 nước, 10 phút : 37 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết