dungmapoi 1594 +11
ychime 1472 -11

Kiểu: Cờ úp, 31/10/2020

42 nước, 6 phút : 34 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua