dungmapoi 1583 +12
ychime 1483 -12

Kiểu: Cờ úp, 1/11/2020

132 nước, 25 phút : 45 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua