ychime 1471 -11
dungmapoi 1601 +11

Kiểu: Cờ úp, 1/11/2020

60 nước, 9 phút : 19 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua