ychime 1483 -11
dungmapoi 1595 +11

Kiểu: Cờ úp, 1/11/2020

23 nước, 2 phút : 11 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua