dungmapoi 1622 +10
ychime 1472 -10

Kiểu: Cờ úp, 1/11/2020

80 nước, 14 phút : 43 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ