BABAB 1682 +7
ychime 1462 -7

Kiểu: Cờ úp, 1/11/2020

80 nước, 10 phút : 50 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ