phat68 1498 -9
IQ188 1649 +9

Kiểu: Cờ úp, 19/11/2020

67 nước, 5 phút : 13 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua