phat68 1480 +24
IQ188 1667 -24

Kiểu: Cờ úp, 19/11/2020

48 nước, 3 phút : 50 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua