IQ188 1643 -22

Kiểu: Cờ úp, 19/11/2020

37 nước, 2 phút : 07 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết