IQ188 1621 +12

Kiểu: Cờ úp, 19/11/2020

39 nước, 2 phút : 18 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua