IQ188 1631 +14

Kiểu: Cờ úp, 19/11/2020

31 nước, 2 phút : 48 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ