Kiểu: Cờ úp, 19/11/2020

169 nước, 15 phút : 02 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua