Kiểu: Cờ úp, 19/11/2020

12 nước, 0 phút : 34 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết