Kiểu: Cờ úp, 19/11/2020

147 nước, 10 phút : 59 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết