IQ188 1667 -20
timcau 1571 +20

Kiểu: Cờ úp, 19/11/2020

59 nước, 7 phút : 39 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua