timcau 1591 +19
IQ188 1647 -19

Kiểu: Cờ úp, 19/11/2020

36 nước, 3 phút : 54 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua