VIN.69 1313 -3
Doinhuco 1681 +3

Kiểu: Cờ tướng, 20/11/2020

65 nước, 7 phút : 09 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết