Doinhuco 1684 +3
VIN.69 1310 -3

Kiểu: Cờ tướng, 20/11/2020

36 nước, 2 phút : 38 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua