VIN.69 1307 -3
Doinhuco 1687 +3

Kiểu: Cờ tướng, 20/11/2020

85 nước, 8 phút : 51 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua