VIN.69 1301 -3
Doinhuco 1693 +3

Kiểu: Cờ tướng, 21/11/2020

67 nước, 7 phút : 10 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết