Quân đen 0 0
Doinhuco 1703 0

Kiểu: Cờ tướng, 21/11/2020

35 nước, 2 phút : 34 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua