Kiểu: Cờ tướng, 21/11/2020

72 nước, 6 phút : 51 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua